• d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 7/2010

Śrem, dnia 01 czerwca 2010 r.Raport bieżący 07/2010

Temat: Prognoza wyników finansowych Grupy Delko na 2010 rok.Zarząd Delko SA przekazuje do publicznej wiadomości prognozę przychodów ze sprzedaży oraz wyniku brutto na rok 2010 Grupy Kapitałowej Delko:

- prognozowane skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 479,1 mln zł,

- prognozowany skonsolidowany wynik brutto: 10,5 mln zł.

Prognoza dotyczy okresu od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. W założeniach stanowiących podstawę ww. prognozy uwzględniono przychody ze sprzedaży, które zostały oszacowane zgodnie z planem realizowanym na bazie dotychczasowych umów oraz uwzględniono wpływ nowych kontraktów o których Spółka informowała we wcześniejszych raportach bieżących. Przedmiotowa prognoza nie obejmuje prowadzonych akwizycji, będących w trakcie procesu due diligence. W przypadku sfinalizowania akwizycji plan będzie aktualizowany. Spółka będzie konsekwentnie kontynuowała proces optymalizacji kosztów.
Monitorowanie możliwości realizacji prognozowanych wyników odbywać się będzie na bieżąco, na podstawie wewnętrznych raportów Spółki.
Zarząd Delko S.A. będzie dokonywał oceny realizacji przedstawionej w niniejszym raporcie prognozowanej wielkości przychodów ze sprzedaży oraz wyniku brutto w raportach kwartalnych.
       

 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Ul. Matuszewska 14 bud. D4
03-876 Warszawa

mBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168