• d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 1/2012

Śrem, dnia 26 stycznia 2012 r.
Raport bieżący 01/2012

Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku.

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Delko S.A. informuje o zamiarze stałego przekazywania w 2012 roku skonsolidowanych raportów kwartalnych, zawierających skrócone kwartalne sprawozdania finansowe o których mowa w § 83 ust.1 ww. aktu prawnego, jak również o zamiarze przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze bieżącego roku obrotowego, zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe o którym mowa w § 83 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia.    
Jednocześnie Zarząd Delko S.A. informuje, że zgodnie z § 101 ust.2 ww. rozporządzenia nie będzie publikował raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2012 roku.

Poniżej przedstawiono daty publikacji raportów okresowych w bieżącym roku: 

1. Skonsolidowane raporty kwartalne /SA-QSr/:

- IV kw. ’11 – dnia 28 lutego 2012 r.,
- I kw. ’12 – dnia 15 maja 2012 r.,
- III kw. ’12 – dnia 14 listopada 2012 r.,

2. Skonsolidowany raport półroczny /SA-PS/ za I półrocze ’12 – dnia 31 sierpnia 2012 r.,

3. Jednostkowy raport roczny /SA-R/ ’11 i skonsolidowany raport roczny /SA-RS/ ’11 – dnia 26 kwietnia 2012 r.

 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Ul. Matuszewska 14 bud. D4
03-876 Warszawa

mBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168