• d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 27/2012

Śrem, dnia 08 grudnia 2012

Raport bieżący nr 27/2012
Temat : Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych Delko S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zarząd Delko S.A. informuje o podjęciu przez Radę Nadzorczą Delko S.A. w dniu 7 grudnia 2012 uchwały w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta z którym zostanie podpisana umowa w zakresie badania sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Delko za 2012 rok i przeglądu sprawozdań za I półrocze 2013 r.
Wybranym podmiotem jest Zespół Usług Finansowo-Księgowych Bilans - Servis Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach, przy ul. Zagnańska 84. Wybór nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
 

Podstawa uprawnień podmiotu :
Firma Bilans - Servis Spółka z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 187.
 

Spółka Delko S.A. korzystała z usług wybranego podmiotu w przedmiocie badania sprawozdań finansowych za 2008 r.
 

Okres na jaki ma zostać zawarta umowa:
Umowa z Bilans - Servis Spółka z o.o. będzie zawarta na czas niezbędny do wykonania przeglądu sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Delko za 2012 rok i przeglądu sprawozdań za I półrocze 2013 r.
 

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 19 i § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Ul. Matuszewska 14 bud. D4
03-876 Warszawa

mBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168