• d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 10/2013

Śrem, dnia 13 marca 2013

Raport bieżący nr 10/2013

Temat: Wybór przewodniczącego Rady Nadzorczej Delko S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 

Treść raportu:
Zarząd Delko S.A., w uzupełnieniu informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 8/2013 z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Delko S.A. dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 marca 2013, informuje, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 12 marca br. , Rada Nadzorcza działając na podstawie § 12 pkt. 2 Statutu Spółki Delko S.A. oraz § 4 pkt. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Delko S.A., podjęła uchwałę o wyborze na przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Wojciech Szymon Kowalskiego. W związku z powyższą uchwałą obecny skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się w sposób następujący:
- przewodniczący Rady: Wojciech Szymon Kowalski
- zastępca przewodniczącego Rady: Mariusz Szklarski
- członkowie Rady : Tomasz Piotr Czapla, Monika Ewa Dąbrowska, Daniel Piotr Luberda
 

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 28 pkt 3 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Ul. Matuszewska 14 bud. D4
03-876 Warszawa

mBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168