• d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 4/2014

Data: 17.06.2014 r.
Raport bieżący nr 04/2014

Temat: Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej

Podstawia prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A. z siedzibą w Śremie, działając zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, niniejszym informuje, że w dniu 17. czerwca 2014 roku otrzymał od spółki Delkor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi zgłoszenie kandydatury Pana Tomasza Piotra Czapli na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Kandydatura została zgłoszona w związku ze zwołaniem przez Spółkę na dzień 26. czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przewidującego w swym porządku obrad wybory do Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Akcjonariusz poinformował, że Pan Tomasz Piotr Czapla posiada wszechstronną wiedza, bogate doświadczenie oraz doskonałą znajomość Spółki, co gwarantuje właściwe wykonywanie przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej. Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki oraz na opublikowanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Życiorys zawodowy Pana Tomasza Piotra Czapli stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 38 ust 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz.133) oraz Rekomendacja z części II pkt 1 ppkt 5) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Ul. Matuszewska 14 bud. D4
03-876 Warszawa

mBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168