• d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 5/2014

Data: 18.06.2014 r.
Raport bieżący nr 05/2014

Temat: Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A. z siedzibą w Śremie, działając zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, niniejszym informuje, że w dniu 18. czerwca 2014 roku otrzymał od akcjonariusza, spółki Doktor Leks SA z siedzibą we Wrocławiu zgłoszenie kandydatur Pana Mariusza Szklarskiego oraz Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego na Członków Rady Nadzorczej Spółki Delko S.A. Kandydatury zostały zgłoszone w związku ze zwołaniem przez Spółkę na dzień 26. czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przewidującego w swym porządku obrad wybory do Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Akcjonariusz poinformował, że bogata wiedza, wieloletnie doświadczenie zawodowe, doskonała znajomość Spółki jaki i profesjonalizm wyżej wskazanych kandydatów gwarantują właściwe wykonywanie przez nich obowiązków Członków Rady Nadzorczej i że ich udział w pracach Rady z pewnością przyczyni się do dalszego rozwoju Spółki. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki oraz na opublikowanie ich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Życiorysy zawodowe kandydatów stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Życiorys Pana Mariusza Szklarskiego

Życiorys Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 38 ust 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz.133) oraz Rekomendacja z części II pkt 1 ppkt 5) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Ul. Matuszewska 14 bud. D4
03-876 Warszawa

mBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168