• d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 3/2016

Data: 09.02.2016 r.
Raport bieżący nr 3/2016

TematKorekta raportu bieżącego nr 01/2016 z dnia 20.01.2016 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A. („Spółka”) informuje, że w raporcie bieżącym nr 01/2016 z dnia 20.01.2016 r., data publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r. została omyłkowo ustalona na dzień 15.11.2016 r. podczas gdy raport ten, zgodnie z § 101 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, winien być przekazany do publicznej wiadomości nie później niż 45 dni od dnia zakończenia kwartału, czyli nie później niż do dnia 14.11.2016 r.

Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 r., z uwzględnieniem korekty wspomnianej wyżej pomyłki będą następujące:

1. Jednostkowy raport roczny 2015 r. i skonsolidowany raport roczny 2015 r. – 29.04.2016 r.

2. Skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne:

Za IV kwartał 2015 r. – 29.02.2016 r.
Za I kwartał 2016 r. – 13.05.2016 r.
Za III kwartał 2016 r. – 14.11.2016 r.

3. Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2016 r. – 31.08.2016 r.

Zarząd Delko S.A. informuje, iż zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowych raportów półrocznych. Spółka informuje o zamiarze przekazywania w 2016 roku skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust.1 Rozporządzenia, a także przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

Jednocześnie Zarząd Delko S.A. informuje, że zgodnie z § 101 ust.2 ww. Rozporządzenia nie będzie publikował raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2016 roku.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Ul. Matuszewska 14 bud. D4
03-876 Warszawa

mBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168