• d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 6/2016

Data: 18.02.2016 r.
Raport bieżący nr 6/2016

TematTreść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18. lutego 2016 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A. („Spółka”) przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych w dniu 18. lutego 2016 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delko S.A., wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło punkty od 1 do 6 porządku obrad. Natomiast po rozpatrzeniu punktu 6 porządku obrad została zarządzona przerwa w obradach do dnia 17. marca 2016 r. do godziny 09:30. Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż podczas Walnego Zgromadzenia żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 7), 8), 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz.133)

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Ul. Matuszewska 14 bud. D4
03-876 Warszawa

mBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168