• d
 • d
 • d
 • d

Raport bieżący nr 4/2017

Data: 25. maja 2017 r.
Raport bieżący nr 4/2017

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21. czerwca 2017 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd "DELKO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024517 działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 399 § 1 oraz na podstawie art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych – zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. (dalej WZA, WZA DELKO S.A.), które odbędzie się w dniu 21. czerwca 2017 roku o godzinie 12.30 w Śremie, w Hotelu Metropol, adres: Plac 20. Października 43, 63-100 Śrem.

Porządek obrad:

 • 1) otwarcie obrad,
 • 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 • 3) sporządzenie listy obecności,
 • 4) stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 • 5) wybór Komisji Skrutacyjnej,
 • 6) przyjęcie porządku obrad,
 • 7) przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2016,
 • 8) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
 • 9) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016,
 • 10) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2016 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2016,
 • 11) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016;
 • 12) podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2016,
 • 13) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2016 r.,
 • 14) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2016 r.,
 • 15) podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej,
 • 16) wolne wnioski;
 • 17) zamknięcie obrad.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd Spółki przekazuje:

 • 1) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzania zawierające:
  • Informację o dacie, godzinie i miejscu WZA oraz szczegółowy porządek obrad;
  • Opis procedur dotyczących uczestniczenia w WZA i wykonywania prawa głosu,
  • Informację o dniu rejestracji uczestnictwa w WZA,
  • Informację w przedmiocie prawa do uczestniczenia w WZA;
  • Informację dotyczącą rejestracji obecności na WZA;
  • Informację dotyczącą sposobu uzyskania informacji i pełnej dokumentacji dotyczącej WZA;
  • Adres strony internetowej, na której będą dostępne informacje dotyczące WZA;
  • Informację o ogólnej licznie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o WZA;
 • 2) Projekty uchwał WZA Delko S.A. wraz z uzasadnieniem;

Sposób uzyskania informacji:
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu w tym w szczególności projekty uchwał, formularze pozwalające na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika, sprawozdania finansowe wraz z opiniami biegłych rewidentów, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, pobierając je ze strony internetowej Spółki www.delko.com.pl, w zakładce Relacje inwestorskie/WZ i Relacje inwestorskie/Raporty okresowe/2016 bądź odbierając je w biurze Zarządu Spółki w Śremie, przy ul. Gostyńskiej 51.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr. 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zm.) w związku z § 38 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. z dnia 27 czerwca 2013 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 133) i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik 1 z 2: Ogłoszenie o ZWZA DELKO 21.06.2017
Załącznik 2 z 2: Projekty uchwał na ZWZA Delko 21.06.2017

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Ul. Matuszewska 14 bud. D4
03-876 Warszawa

mBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

 • KRS: 0000024517
 • NIP: 785-10-03-396
 • Regon: 630306168