• d
 • d
 • d
 • d
 • d

WZ


Śrem, dnia 17.11.2023r.

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ
14 GRUDNIA 2023 ROKU

Zarząd "DELKO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024517 działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 399 § 1 oraz na podstawie art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych – zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. (dalej WZA, WZA DELKO S.A.), które odbędzie się w dniu 14 grudnia 2023 roku, o godzinie 11:00 w Śremie, w Hotelu L’ascada, adres: ul. Józefa Chełmońskiego 2, 63-100 Śrem.

Porządek obrad:

 1. otwarcie obrad;
 2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
 3. sporządzenie listy obecności;
 4. stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 5. wybór Komisji Skrutacyjnej;
 6. przyjęcie porządku obrad;
 7. przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2022 do 30.06.2023 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2022 do 30.06.2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy od 01.01.2022 do 30.06.2023 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy od 01.01.2022 do 30.06.2023;
 8. przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od 01.01.2022 do 30.06.2023 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
 9. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2022 do 30.06.2023 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2022 do 30.06.2023;
 10. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy od 01.01.2022 do 30.06.2023 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy od 01.01.2022 do 30.06.2023;
 11. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od 01.01.2022 do 30.06.2023;
 12. podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2022 do 30.06.2023;
 13. podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2022 do 30.06.2023 r.;
 14. podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2022 do 30.06.2023;
 15. podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej DELKO S.A za rok obrotowy od 01.01.2022 do 30.06.2023;
 16. podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki;
 17. podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Delko S.A.;
 18. podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej;
 19. podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
 20. wolne wnioski;
 21. zamknięcie obrad.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA WZA (pliki do pobrania):

 1. Ogłoszenie o NWZA DELKO 14.12.2023
 2. Projekty uchwał na ZWZA Delko 14.12.2023 wraz z uzasadnieniem
 3. FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA DELKO - akcjonariusz osoba fizyczna - zał. nr 1
 4. FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA DELKO - akcjonariusz niebędący osobą fizyczną - zał. nr 2
 5. FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA - zał. nr 3
 6. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO - ZWZA Delko 14.12.2023
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Delko S.A. za 2022/2023r.(podpis)
 8. Sprawozdanie finansowe Delko SA za 2022/2023 r.(podpis)
 9. Oświadczenie GK Delko na temat informacji niefinansowej za 2022/2023 r.(podpis)
 10. Oświadczenie Zarządu Delko S.A. ws. sprawozdań jednostkowych 2022/2023 r.(podpis)
 11. Ocena Rady Nadzorczej na temat sprawozdania z działalnosci za 2023r.
 12. Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Delko S.A. za 2022/2023r.(podpis)
 13. Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Delko za 2022/2023r.(podpis)
 14. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Delko za 2022/2023r. (ESEF / ZIP)(podpis)
 15. Oświadczenie GK Delko na temat informacji niefinansowej za 2022/2023r.(podpis)
 16. Ocena Rady Nadzorczej na temat sprawozdania z działalnosci GK Delko za 2023r.
 17. Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Delko za 2022/2023r.(podpis)
 18. Raport atestacyjny z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach DELKO S.A.

Na dzień ogłoszenia w przedmiocie zwołania Walnego Zgromadzenia Delko S.A., kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.980.000,00 zł i obejmuje:

 • 78.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 zł każda,
 • 8.882.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł każda,
 • 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł każda.

Zgodnie ze statutem Spółki, każdej akcji przysługuje jeden głos na WZA.

powrót na górę


Śrem, dnia 27.10.2022r.

ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ
23 LISTOPADA 2022 ROKU

Zarząd "DELKO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024517 działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 399 § 1 oraz na podstawie art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych – zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. (dalej WZA, WZA DELKO S.A.), które odbędzie się w dniu 23 listopada 2022 roku, o godzinie 10.00 w Hotelu L’ascada, adres: ul. Józefa Chełmońskiego 2, 63-100 Śrem.
Link do transmisji online WZA Delko SA

Porządek obrad:

 1. otwarcie obrad,
 2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 3. sporządzenie listy obecności,
 4. stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 5. wybór Komisji Skrutacyjnej,
 6. przyjęcie porządku obrad,
 7. podjęcie uchwały w przedmiocie podziału akcji Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki,
 8. podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Delko S.A.,
 9. wolne wnioski,
 10. zamknięcie obrad.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA WZA (pliki do pobrania):

 1. Ogłoszenie o NWZA DELKO 23.11.2022
 2. Projekty uchwał na NWZA Delko 11.2022
 3. FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA DELKO - akcjonariusz osoba fizyczna - zał. nr 1
 4. FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA DELKO - akcjonariusz niebędący osobą fizyczną - zał. nr 2
 5. FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA - zał. nr 3
 6. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO - NWZA Delko 23.11.2022

Na dzień ogłoszenia w przedmiocie zwołania Walnego Zgromadzenia Delko S.A., kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.980.000,00 zł i obejmuje:

 • 39.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
 • 4.441.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
 • 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Zgodnie ze statutem Spółki, każdej akcji przysługuje jeden głos na WZA.

powrót na górę


Śrem, dnia 26.05.2022r.

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ
29 CZERWCA 2022 ROKU

Zarząd "DELKO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024517 działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 399 § 1 oraz na podstawie art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych – zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. (dalej WZA, WZA DELKO S.A.), które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 roku, o godzinie 9:00 w Śremie, w Hotelu L’ascada, adres: ul. Józefa Chełmońskiego 2, 63-100 Śrem.

Porządek obrad:

 1. otwarcie obrad,
 2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 3. sporządzenie listy obecności,
 4. stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 5. wybór Komisji Skrutacyjnej,
 6. przyjęcie porządku obrad,
 7. przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2021,
 8. przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
 9. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021,
 10. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2021 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2021,
 11. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021;
 12. podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2021,
 13. podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2021 r.,
 14. podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2021 r.,
 15. podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej DELKO S.A. za 2021 rok.
 16. wolne wnioski,
 17. zamknięcie obrad.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA WZA (pliki do pobrania):

 1. Ogłoszenie o ZWZA DELKO 29.06.2022
 2. Projekty uchwał na ZWZA Delko 29.06.2022 wraz z uzasadnieniem
 3. FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA DELKO - akcjonariusz osoba fizyczna - zał. nr 1
 4. FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA DELKO - akcjonariusz niebędący osobą fizyczną - zał. nr 2
 5. FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA - zał. nr 3
 6. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO - ZWZA Delko 29.06.2022
 7. załącznik do projektu uchwały nr 6 ZWZA DELKO - SPRAWOZDANIE RN z działalności 2021
 8. załącznik do projektu uchwały nr 16 ZWZA DELKO- Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach 2021
 9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Delko S.A. za 2021r. (podpis)
 10. Sprawozdanie finansowe Delko SA za 2021 r. (podpis)
 11. Oświadczenie GK Delko na temat informacji niefinansowej za 2021 r. (podpis)
 12. Oświadczenie Zarządu Delko S.A. ws. sprawozdań jednostkowych 2021 r. (podpis)
 13. Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Delko S.A. za 2021r. (podpis)
 14. Ocena Rady Nadzorczej na temat sprawozdania z działalnosci GK Delko za 2021r.
 15. Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Delko za 2021r. (podpis)
 16. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Delko za 2021r. (ESEF / ZIP) (podpis)
 17. Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Delko za 2021r. (podpis)
 18. Ocena Rady Nadzorczej na temat sprawozdania z działalnosci GK Delko za 2021r.
 19. Raport sprawozdanie o wynagrodzeniach

Na dzień ogłoszenia w przedmiocie zwołania Walnego Zgromadzenia Delko S.A., kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.980.000,00 zł i obejmuje:

 • 39.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
 • 4.441.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
 • 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Zgodnie ze statutem Spółki, każdej akcji przysługuje jeden głos na WZA.

powrót na górę


Śrem, dnia 19.08.2021r.

ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ
22 WRZEŚNIA 2021 ROKU

Zarząd "DELKO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024517 działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 399 § 1 oraz na podstawie art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych – zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. (dalej WZA, WZA DELKO S.A.), które odbędzie się w dniu 22 września 2021 roku, o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Śremie, adres: ul. Gostyńska 51, 63-100 Śrem. .
Link do transmisji online WZA Delko SA

Porządek obrad:

 1. otwarcie obrad,
 2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 3. sporządzenie listy obecności,
 4. stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 5. wybór Komisji Skrutacyjnej,
 6. przyjęcie porządku obrad,
 7. podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki,
 8. podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Delko S.A.,
 9. wolne wnioski,
 10. zamknięcie obrad.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA WZA (pliki do pobrania):

 1. Ogłoszenie o NWZA DELKO 22.09.2021
 2. Projekty uchwał na NWZA Delko 22.09.2021
 3. FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA DELKO - akcjonariusz osoba fizyczna - zał. nr 1
 4. FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA DELKO - akcjonariusz niebędący osobą fizyczną - zał. nr 2
 5. FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA - zał. nr 3
 6. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO - NWZA Delko 22.09.2021

Na dzień ogłoszenia w przedmiocie zwołania Walnego Zgromadzenia Delko S.A., kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.980.000,00 zł i obejmuje:

 • 39.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
 • 4.441.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
 • 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Zgodnie ze statutem Spółki, każdej akcji przysługuje jeden głos na WZA.

powrót na górę


Śrem, dnia 27.05.2021r.

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ
24 CZERWCA 2021 ROKU

Zarząd "DELKO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024517 działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 399 § 1 oraz na podstawie art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych – zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. (dalej WZA, WZA DELKO S.A.), które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 roku, o godzinie 11:00 w Śremie, w Hotelu L’ascada, adres: ul. Józefa Chełmońskiego 2, 63-100 Śrem.
Link do transmisji online WZA Delko SA

Porządek obrad:

 1. otwarcie obrad,
 2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 3. sporządzenie listy obecności,
 4. stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 5. wybór Komisji Skrutacyjnej,
 6. przyjęcie porządku obrad,
 7. przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2020,
 8. przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
 9. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020,
 10. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2020 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2020,
 11. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020;
 12. podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2020,
 13. podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2020 r.,
 14. podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2020 r.,
 15. podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej DELKO S.A. za lata 2019-2020.
 16. wolne wnioski,
 17. zamknięcie obrad.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA WZA (pliki do pobrania):

 1. Ogłoszenie o ZWZA DELKO 24.06.2021
 2. Projekty uchwał na ZWZA Delko 24.06.2021 wraz z uzasadnieniem
 3. FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA DELKO - akcjonariusz osoba fizyczna - zał. nr 1
 4. FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA DELKO - akcjonariusz niebędący osobą fizyczną - zał. nr 2
 5. FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA - zał. nr 3
 6. załącznik do projektu uchwały nr 6 ZWZA DELKO - SPRAWOZDANIE RN z działalności 2020
 7. załącznik do projektu uchwały nr 16 ZWZA DELKO- Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach 2019-2020
 8. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO - ZWZA Delko 24.06.2021
 9. Sprawozdanie z działalności Delko SA 2020
 10. Sprawozdanie finansowe Delko SA 2020
 11. Oświadczenie nt inf. niefinansowej GK Delko 2020
 12. Oświadczenie Zarządu Delko S.A. ws. sprawozdań jednostkowych 2020
 13. Delko_BSF 2020_Sprawozdanie z badania JSF_MSSF_2020_B-think
 14. Ocena Rady Nadzorczej DELKO SA
 15. Sprawozdanie z działalności GK Delko 2020
 16. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Delko 2020
 17. GK_DELKO Sprawozdanie z badania_SSF_MSSF_2020
 18. Ocena Rady Nadzorczej DELKO SA
 19. Raport sprawozdanie o wynagrodzeniach B-think

Na dzień ogłoszenia w przedmiocie zwołania Walnego Zgromadzenia Delko S.A., kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.980.000,00 zł i obejmuje:

 • 39.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
 • 4.441.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
 • 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Zgodnie ze statutem Spółki, każdej akcji przysługuje jeden głos na WZA.

powrót na górę


Śrem, dnia 02.06.202 r.

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ
30 CZERWCA 2020 ROKU

Zarząd "DELKO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024517 działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 399 § 1 oraz na podstawie art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych – zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. (dalej WZA, WZA DELKO S.A.), które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 roku, o godzinie 12:00 w Śremie, w Hotelu L’ascada, adres: ul. Józefa Chełmońskiego 2, 63-100 Śrem.
Link do transmisji online WZA Delko SA

Porządek obrad:

 1. otwarcie obrad,
 2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 3. sporządzenie listy obecności,
 4. stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 5. wybór Komisji Skrutacyjnej,
 6. przyjęcie porządku obrad,
 7. przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2019,
 8. przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
 9. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok,
 10. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2019 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2019,
 11. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019,
 12. podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2019,
 13. podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2019 r.,
 14. podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2019 r.,
 15. podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej,
 16. podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej DELKO S.A.,
 17. wolne wnioski,
 18. zamknięcie obrad.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA WZA (pliki do pobrania):

 1. Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DELKO 30.06.2020
 2. Projekty uchwał na ZWZA Delko 30.06.2020 wraz z uzasadnieniem
 3. FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA DELKO - akcjonariusz osoba fizyczna - zał. nr 1
 4. FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA DELKO - akcjonariusz niebędący osobą fizyczną - zał. nr 2
 5. FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA - zał. nr 3
 6. SPRAWOZDANIE RN z działalności 2019
 7. POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ DELKO
 8. Sprawozdanie z działalności Delko SA 2019.
 9. Sprawozdanie finansowe Delko S.A. 2019.
 10. Oświadczenie GK Delko na temat informacji niefinansowej za 2019r.
 11. DELKO_Sprawozdanie_z badania BSF_MSSF_2019_Bthink
 12. Ocena Rady Nadzorczej DELKO S.A.
 13. Sprawozdanie z działalności GK Delko 2019
 14. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Delko 2019
 15. GK DELKO Sprawozdanie badania BSSF MSSF 2019 Bthink
 16. Ocena Rady Nadzorczej DELKO S.A.

Na dzień ogłoszenia w przedmiocie zwołania Walnego Zgromadzenia Delko S.A., kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.980.000,00 zł i obejmuje:

 • 39.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
 • 4.441.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
 • 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Zgodnie ze statutem Spółki, każdej akcji przysługuje jeden głos na WZA.

powrót na górę


Śrem, dnia 29.05.2019 r.

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ
26 CZERWCA 2019 ROKU

Zarząd "DELKO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024517 działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 399 § 1 oraz na podstawie art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych - zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. (dalej WZA, WZA DELKO S.A.), które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 roku o godzinie 11.00 w Śremie, w Hotelu L’ascada, adres: ul. Józefa Chełmońskiego 2, 63-100 Śrem.

Porządek obrad:

 1. otwarcie obrad,
 2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 3. sporządzenie listy obecności,
 4. stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 5. wybór Komisji Skrutacyjnej,
 6. przyjęcie porządku obrad,
 7. przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2018,
 8. przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
 9. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok,
 10. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2018 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2018,
 11. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018,
 12. podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2018,
 13. podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2018 r.,
 14. podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2018 r.,
 15. wolne wnioski,
 16. zamknięcie obrad.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA WZA (pliki do pobrania):

 1. Ogłoszenie o Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania DELKO 26.06.2019
 2. Projekty uchwał na ZWZA Delko 26.06.2019 wraz z uzasadnieniem
 3. FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA DELKO - akcjonariusz osoba fizyczna - zał. nr 1
 4. FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA DELKO - akcjonariusz niebędący osobą fizyczną - zał. nr 2
 5. FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA - zał. nr 3
 6. SPRAWOZDANIE RN z działalności w 2018 roku
 7. Pismo Prezesa Zarządu, Sprawozdanie Zarządu z działalności Delko S.A. za 2018r.
 8. Sprawozdanie finansowe Delko SA za 2018 r.
 9. Oświadczenie GK Delko na temat informacji niefinansowej za 2018r.
 10. Oświadczenie Zarządu Delko S.A. dotyczące 2018r.
 11. Informacja o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
 12. Oświadczenie Rady Nadzorczej Delko S.A. ws. komitetu audytu
 13. Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Delko S.A. za 2018r.
 14. Ocena Rady Nadzorczej na temat sprawozdania z działalnosci GK Delko za 2018r.

Na dzień ogłoszenia w przedmiocie zwołania Walnego Zgromadzenia Delko S.A., kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.980.000,00 zł i obejmuje:

 • 39.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
 • 4.441.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
 • 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Zgodnie ze statutem Spółki, każdej akcji przysługuje jeden głos na WZA.

powrót na górę


Śrem, dnia 17.05.2018 r.

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ
13 CZERWCA 2018 ROKU

Zarząd "DELKO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024517 działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 399 § 1 oraz na podstawie art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych – zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. (dalej WZA, WZA DELKO S.A.), które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2018 roku, o godzinie 12.30 w Śremie, w Hotelu Metropol, adres: Plac 20 Października 43, 63-100 Śrem.

Porządek obrad:

 1. otwarcie obrad,
 2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 3. sporządzenie listy obecności,
 4. stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 5. wybór Komisji Skrutacyjnej,
 6. przyjęcie porządku obrad,
 7. przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2017,
 8. przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
 9. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017,
 10. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2017 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2017,
 11. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017,
 12. podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2017,
 13. podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2017 r.,
 14. podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2017 r.,
 15. podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej,
 16. wolne wnioski,
 17. zamknięcie obrad.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA WZA (pliki do pobrania):

 1. Ogłoszenie o Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania DELKO 13.06.2018
 2. Projekty uchwał na ZWZA Delko 13.06.2018 wraz z uzasadnieniem
 3. FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA DELKO - akcjonariusz osoba fizyczna - zał. nr 1
 4. FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA DELKO - akcjonariusz niebędący osobą fizyczną - zał. nr 2
 5. FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA - zał. nr 3
 6. SPRAWOZDANIE RN z działalności w 2017 roku
 7. DELKO S.A.- Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego.
 8. DELKO S.A. - Sprawozdanie z działalności za 2017 rok
 9. DELKO S.A. - jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2017
 10. GK DELKO - Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 11. GK DELKO - sprawozdanie z działalności za rok 2017
 12. GK DELKO - skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2017
 13. Oświadczenie Grupy Kapitałowej Delko S.A. na temat infromacji niefinansowych za rok 2017

Na dzień ogłoszenia w przedmiocie zwołania Walnego Zgromadzenia Delko S.A., kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.980.000,00 zł i obejmuje:

 • 39.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
 • 4.441.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
 • 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Zgodnie ze statutem Spółki, każdej akcji przysługuje jeden głos na WZA.

powrót na górę


Śrem, dnia 14.09.2017 r.

ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ
12 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

Zarząd "DELKO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024517 działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 399 § 1 oraz na podstawie art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych – zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. (dalej WZA, WZA DELKO S.A.), które odbędzie się w dniu 12 października 2017 roku, o godzinie 9.30 w siedzibie Spółki w Śremie, adres: ul. Gostyńska 51, 63-100 Śrem.

Porządek obrad:

 1. otwarcie obrad,
 2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 3. sporządzenie listy obecności,
 4. stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 5. wybór Komisji Skrutacyjnej,
 6. przyjęcie porządku obrad,
 7. podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki,
 8. podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Delko S.A.
 9. podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej;
 10. podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej
 11. wolne wnioski;
 12. zamknięcie obrad.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA WZA (pliki do pobrania):

 1. Ogłoszenie o Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania DELKO 12.10.2017
 2. Projekty uchwał na NWZA Delko 12.10.2017
 3. FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA DELKO - akcjonariusz osoba fizyczna - zał. nr 1
 4. FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA DELKO - akcjonariusz niebędący osobą fizyczną - zał. nr 2
 5. FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA - zał. nr 3

Na dzień ogłoszenia w przedmiocie zwołania Walnego Zgromadzenia Delko S.A., kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.980.000,00 zł i obejmuje:

 • 39.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
 • 4.441.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
 • 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Zgodnie ze statutem Spółki, każdej akcji przysługuje jeden głos na WZA.

powrót na górę


Śrem, dnia 25.05.2017 r.

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ 21 CZERWCA 2017 ROKU

Zarząd "DELKO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024517 działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 399 § 1 oraz na podstawie art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych – zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. (dalej WZA, WZA DELKO S.A.), które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017 roku, o godzinie 12.30 w Śremie, w Hotelu Metropol, adres: Plac 20 Października 43, 63-100 Śrem.

Porządek obrad:

 1. otwarcie obrad,
 2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 3. sporządzenie listy obecności,
 4. stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 5. wybór Komisji Skrutacyjnej,
 6. przyjęcie porządku obrad,
 7. przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2016,
 8. przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
 9. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016,
 10. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2016 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2016,
 11. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016,
 12. podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2016,
 13. podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2016 r.,
 14. podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2016 r.,
 15. podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej,
 16. wolne wnioski;
 17. zamknięcie obrad.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA WZA (pliki do pobrania):

 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzania DELKO 21.06.2017
 2. Projekty uchwał WZA Delko S.A. wraz z uzasadnieniem
 3. Delko S.A. - Sprawozdanie RN z działalności za 2016
 4. DELKO S.A.- Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego.
 5. DELKO S.A. - Sprawozdanie z działalności za 2016 rok
 6. DELKO S.A. - jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2016
 7. GK DELKO - Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 8. GK DELKO - sprawozdanie z działalności za rok 2016
 9. GK DELKO - skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2016
 10. FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA DELKO - akcjonariusz osoba fizyczna - zał. nr 1
 11. FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA DELKO - akcjonariusz niebędący osobą fizyczną - zał. nr 2
 12. FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA - zał. nr 3

Na dzień ogłoszenia w przedmiocie zwołania Walnego Zgromadzenia Delko S.A., kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.980.000,00 zł i obejmuje:

 • 39.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
 • 4.441.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
 • 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Zgodnie ze statutem Spółki, każdej akcji przysługuje jeden głos na WZA.

powrót na górę


Śrem, dnia 25.05.2016 r.

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2016 ROKU

Zarząd "DELKO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024517 działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 399 § 1 oraz na podstawie art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych – zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. (dalej WZA, WZA DELKO S.A.), które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2016 roku o godzinie 9.30 w siedzibie Spółki w Śremie, przy ulicy Gostyńskiej 51.

Porządek obrad:

 1. otwarcie obrad,
 2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 3. sporządzenie listy obecności,
 4. stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 5. wybór Komisji Skrutacyjnej,
 6. przyjęcie porządku obrad,
 7. przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015
  i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2015,
 8. przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej
  z działalności w roku 2015 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
 9. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015,
 10. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2015 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2015,
 11. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej
  z działalności w roku 2015;
 12. podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2015,
 13. podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2015 r.,
 14. podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
  z wykonanych obowiązków w 2015 r.,
 15. wolne wnioski;
 16. zamknięcie obrad.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA WZA (pliki do pobrania):

 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzania
 2. Projekty uchwał WZA Delko S.A. wraz z uzasadnieniem
 3. Delko S.A. - Sprawozdanie z działalności za 2015
 4. Delko S.A. - Opinia biegłego rewidenta
 5. Delko S.A. – jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2015
 6. GK Delko - Sprawozdanie z działalności za 2015
 7. GK Delko - Opinia biegłego rewidenta
 8. GK Delko – skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2015
 9. Sprawozdania RN za 2015
 10. Formularz pełnomocnictwa Delko 23.06.2016 – akcjonariusz osoba fizyczna – zał. nr 1
 11. Formularz pełnomocnictwa Delko 23.06.2016 – akcjonariusz niebędący osobą fizyczną – zał. nr 2
 12. Formularz głosowania przez pełnomocnika –zał. nr 3

Na dzień ogłoszenia w przedmiocie zwołania Walnego Zgromadzenia Delko S.A., kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.980.000,00 zł i obejmuje:

 • 39.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
 • 4.441.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
 • 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Zgodnie ze statutem Spółki, każdej akcji przysługuje jeden głos na WZA.

powrót na górę


Śrem, dnia 20.01.2016 r.

ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ 18 LUTEGO 2016 ROKU

Zarząd "DELKO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024517 działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 399 § 1 oraz na podstawie art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych – zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. (dalej WZA, WZA DELKO S.A.), które odbędzie się
w dniu 18 lutego 2016 roku o godzinie 9.30 w siedzibie Spółki w Śremie,
przy Gostyńskiej 51.

Porządek obrad:

 1. otwarcie obrad,
 2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 3. sporządzenie listy obecności,
 4. stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 5. wybór Komisji Skrutacyjnej,
 6. przyjęcie porządku obrad,
 7. zmiany  w składzie Rady Nadzorczej;
 8. wolne wnioski;
 9. zamknięcie obrad.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA WZA (pliki do pobrania):

 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania, którego treść znajduje się również w raporcie bieżącym nr 1/2016;
 2. Projekty uchwał WZA Delko S.A. wraz z uzasadnieniem;
 3. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną;
 4. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną;
 5. Formularz głosowania przez pełnomocnika;

 
Na dzień ogłoszenia w przedmiocie zwołania Walnego Zgromadzenia Delko S.A., kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.980.000,00 zł i obejmuje:

 • 39.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
 • 4.441.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
 • 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Zgodnie ze statutem Spółki, każdej akcji przysługuje jeden głos na WZA.

powrót na górę


Śrem, dnia 28 maja 2015


OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DELKO S.A.


1. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD.

Zarząd "DELKO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024517 działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 399 § 1 oraz na podstawie art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych – zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. (dalej WZA, WZA DELKO S.A.), które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2015 roku o godzinie 10.00 w Śremie, przy ulicy Józefa Chełmońskiego 2 (Hotel L’ascada).

Porządek obrad:

 1. otwarcie obrad,
 2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 3. sporządzenie listy obecności,
 4. stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 5. wybór Komisji Skrutacyjnej,
 6. przyjęcie porządku obrad,
 7. przedstawienie przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2014,
 8. przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014, wraz z zwięzłą oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 9. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014,
 10. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2014 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2014,
 11. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014;
 12. podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2014,
 13. podjęcie uchwały w przedmiocie użycia kapitału zapasowego na pokrycie straty z 2012 roku;
 14. podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2014 roku,
 15. podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2014 roku,
 16. zatwierdzenie powołania w drodze kooptacji Pana Tomasza Wygody na stanowisko członka Rady Nadzorczej,
 17. zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej;
 18. wolne wnioski;
 19. zamknięcie obrad.

2. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU DELKO S.A. I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Prawa akcjonariuszy:

 1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i powinno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres e – mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. najpóźniej w dniu 02 czerwca 2015 roku, a akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie kopie dokumentów.
 2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na adres e – mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie kopie dokumentów.
 3. Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

Akcjonariusze uczestniczący WZA osobiście, będący osobami fizycznymi, powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości (dowód osobisty lub inny dokument urzędowy potwierdzający ich tożsamość). Członkowie organów lub wspólnicy uprawnieni do reprezentacji akcjonariusza, niebędącego osobą fizyczną, powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości (dowód osobisty lub inny dokument urzędowy potwierdzający ich tożsamość) oraz oryginał lub poświadczoną przez notariusza kopię odpisu z właściwego rejestru lub samodzielnie pobrany z wyszukiwarki Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (https://ems.ms.gov.pl) wydruk komputerowy aktualnego odpisu z właściwego rejestru, o ile posiada on cechy umożliwiające jego weryfikację z danymi zawartymi w rejestrze (adres strony internetowej, na której zamieszczone są aktualne informacje o podmiotach wpisanych do KRS, formę graficzną zgodną z załącznikami nr 12 i 13 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2011 r, identyfikator wydruku). W razie nie przedstawienia wyżej wymienionych dokumentów, akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestniczenia w WZA.

Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza chyba, że z treści pełnomocnictwa wynika inaczej. Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Jeden pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza. W takim przypadku pełnomocnik może głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Jeżeli akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może on ustanowić pełnomocnika do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w WZA spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. W celu dokonania identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika oraz weryfikacji ważności pełnomocnictwa, pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości, a do dokumentu pełnomocnictwa powinny być dołączone:

 1. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację akcjonariusza lub inny dokument urzędowy potwierdzający tożsamość akcjonariusza;
 2. w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego akcjonariusza oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację przedstawicieli akcjonariusza lub innych dokumentów urzędowych potwierdzający tożsamość przedstawicieli akcjonariusza uprawnionych do jego reprezentacji;
 3. w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiające identyfikację pełnomocnika lub inny dokument urzędowy potwierdzający tożsamość pełnomocnika;
 4. w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego pełnomocnika oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację przedstawicieli pełnomocnika lub innych dokumentów urzędowych potwierdzający tożsamość przedstawicieli pełnomocnika uprawnionych do jego reprezentacji;
W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii dokumentów, wymienionych powyżej, Spółka może żądać przed rozpoczęciem obrad WZA okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem. W razie ich nie przedstawienia, pełnomocnik akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestniczenia w WZA.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Fakt udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej należy zgłosić Spółce za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając jego skan oraz skan dokumentów, o których mowa w punktach a), b), c), d) na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej należy wskazać również adres poczty elektronicznej pełnomocnika i akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa. Spółka ma prawo do weryfikacji przesłanych zawiadomień oraz do podejmowania działań służących identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika oraz do weryfikacji prawidłowego jego umocowania. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmiany lub odwołania pełnomocnictwa. Zawiadomienia niespełniające wyżej określonych wymogów nie będą skuteczne wobec Spółki. Pełnomocnik reprezentujący akcjonariusza na WZA jest obowiązany na żądanie Spółki przedstawić dokumenty, dołączone do zawiadomienia. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza w tym, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę jego wydania, organ, który wydał dokument. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno zawierać dane wymienione w zdaniu powyższym, dotyczące osób udzielających w imieniu takiego akcjonariusza pełnomocnictwa.

Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia pod adresem http://www.delko.com.pl/relacje-inwestorskie/wz.html udostępnia się do pobrania formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną (zał. nr 1), formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną (zał. nr 2) oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika (zał. nr 3). Spółka nie nakłada obowiązku udzielenia pełnomocnictwa na wskazanym powyżej formularzu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami.

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału WZA sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od KDPW, przekazany Spółce zgodnie z art. 4063 kodeksu spółek handlowych, pełnomocnik akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w WZA.

W przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją, którą otrzymał od akcjonariusza.

Pozostałe informacje:

 1. Obowiązujące w DELKO S.A. regulacje nie dopuszczają uczestniczenia w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 2. Obowiązujące w DELKO S.A. regulacje nie dopuszczają możliwości wypowiadania się w trakcie WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 3. Obowiązujące w DELKO S.A. regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania w trakcie WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

3. WYZNACZENIE DNIA REJESTRACJI UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY DELKO S.A.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 07 czerwca 2015 roku.

4. INFORMACJA W PRZEDMIOCIE PRAWA DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY DELKO S.A.
Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stosownie do art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tzn. osoby, które:
a) na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. na dzień 7 czerwca 2015 roku) na rachunku papierów wartościowych posiadały zapisane akcje Spółki
oraz
b) nie wcześniej niż po dokonaniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż – 28 maja 2015 roku) i nie później niż do dnia 08 czerwca 2015 roku (pierwszy dzień powszedni po Dniu Rejestracji) wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych (np. domu maklerskiego) z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Następnie, dom maklerski przygotowuje zastawienie osób, które z takimi żądaniami wystąpiły w terminie i przesyła je do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych („KDPW”). KDPW sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, na podstawie wykazów przekazanych nie później niż na 12 dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzania wykazów przekazywanych do KDPW są zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem WZA, tj. w dniach 18,19,22 czerwca 2015 roku w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa.

Akcjonariusz może żądać przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną poprzez podanie adresu, na który lista powinna być wysłana. Żądania przesłania listy należy złożyć w siedzibie Spółki lub podać adres mailowy, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez akcjonariusza lub osoby reprezentujące go, a w przypadku:

 1. Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (w przypadku żądania w postaci elektronicznej),
 2. Akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi – należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego właściwego rejestru,
 3. Zgłoszenia przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działanie w imieniu pełnomocnika.

Dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

5. INFORMACJA DOTYCZĄCA REJESTRACJI OBECNOŚCI NA ZWYCZAJNYM WALNY ZGROMADZENIU DELKO S.A.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w WZA powinny się zarejestrować i pobrać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 15 minut przed rozpoczęciem obrad WZA.

6. INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBU UZYSKANIA INFORMACJI I DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DELKO S.A.
Osoba uprawniona do uczestnictwa w WZA może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał pobierając je ze strony internetowej Spółki w zakładce Relacje inwestorskie/WZ jak i Relacje inwestorskie/Raporty okresowe/2014 bądź w biurze Zarządu Spółki w Śremie, przy ul. Gostyńskiej 51, gdzie również przez okres trzech dni powszednich przed dniem odbycia WZA będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy DELKO S.A. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA może być na żądanie udostępniona w formie elektronicznej na wskazany przez uprawnionego akcjonariusza adres skrzynki pocztowej.

W załączeniu do niniejszego ogłoszenia, Zarząd Spółki przekazuje również projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Informacje dotyczące przedmiotowego Walnego Zgromadzenia Spółki w tym formularze pozwalające na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się na stronie internetowej Spółki www.delko.com.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie „WZ”.

7. INFORMACJE O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA.
Na dzień ogłoszenia w przedmiocie zwołania Walnego Zgromadzenia Delko S.A., kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.980.000,00 zł i obejmuje:

 • 39.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
 • 4.441.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
 • 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Zgodnie ze statutem Spółki, każdej akcji przysługuje jeden głos na WZA.

Treść ogłoszenia znajduje się również w raporcie bieżącym nr 13/2015.


Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o WZA z projektami uchwał
DELKO SA - Jednostkowe sprawozdanie finansowe 2014
DELKO SA - Opinia z BSF 2014
DELKO SA - Sprawozdanie z działalności 2014
Formularz pełnomocnictwa Delko 23-06-2015 - akcjonariusz osoba fizyczna - zał. nr 1
Formularz pełnomocnictwa Delko 23-06-2015 - akcjonariusz niebędący osobą fizyczną - zał. nr 2
Formularz glosowania przez pełnomocnika - zał. nr 3
GK DELKO SA opinia z BSSF 2014
GK DELKO SA skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2014
GK DELKO SA sprawozdanie z działalności_2014
Uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Delko
Życiorys Pana Tomasza Wygody
Sprawozdanie z działalności RN w 2014, wraz z oceną sytuacji Spółki, oceną systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceną spraw mających być przedmiotem uchwał WZA

powrót na górę


Śrem, dnia 30 maja 2014


OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DELKO S.A.


1. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD.

Zarząd "DELKO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024517 działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 399 § 1 oraz na podstawie art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych – postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. (dalej WZA, WZA DELKO S.A.), które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2014 roku o godzinie 10.00 w Śremie, przy ulicy Józefa Chełmońskiego 2 (Hotel L’ascada).

Porządek obrad:
1) otwarcie obrad,
2) wybór Przewodniczącego WZA,
3) sporządzenie listy obecności,
4) stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5) wybór Komisji Skrutacyjnej,
6) przyjęcie porządku obrad,
7) przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej
z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2013,
8) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku 2013, wraz z zwięzłą oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu
kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
9) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013
i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013,
10) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2013 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2013,
11) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013;
12) podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2013,
13) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2013 r.,
14) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2013 r.,
15) podjęcie uchwały w przedmiocie korekty wyniku finansowego za rok obrotowy 2011;
16) podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Delko S.A. (blok uchwał);
17) podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Delko S.A.;
18) podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej;
19) zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej;
20) wolne wnioski;
21) zamknięcie obrad.

2. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU DELKO S.A. I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Prawa akcjonariuszy:
1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i powinno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres e – mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. najpóźniej w dniu 05 czerwca 2014 roku, a akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na adres e – mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.
3. Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w WZA spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i przesłania na e – mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia pod adresem http://www.delko.com.pl/relacje-inwestorskie/wz.html udostępnia się do pobrania formularz, zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza w tym, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę jego wydania, organ, który wydał dokument. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno zawierać dane wymienione w zdaniu powyższym, dotyczące osób udzielających w imieniu takiego akcjonariusza pełnomocnictwa. Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy dołączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących – w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną. Spółka podejmuje również inne odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru lub samodzielnie pobrany z wyszukiwarki Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (https://ems.ms.gov.pl) wydruk komputerowy aktualnego odpisu z właściwego rejestru, o ile posiada on cechy umożliwiające jego weryfikację z danymi zawartymi w rejestrze (adres strony internetowej, na której zamieszczone są aktualne informacje o podmiotach wpisanych do KRS, formę graficzną zgodną z załącznikami nr 12 i 13 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2011 r, identyfikator wydruku). Jeżeli natomiast ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru lub komputerowym wydrukiem tego odpisu, o którym mowa powyżej. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.

Pozostałe informacje:
1. Obowiązujące w DELKO S.A. regulacje nie dopuszczają uczestniczenia w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Obowiązujące w DELKO S.A. regulacje nie dopuszczają możliwości wypowiadania się w trakcie WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. Obowiązujące w DELKO S.A. regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania w trakcie WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

3. WYZNACZENIE DNIA REJESTRACJI UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY DELKO S.A.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 10 czerwca 2014 roku.

4. INFORMACJA W PRZEDMIOCIE PRAWA DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY DELKO S.A.

Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stosownie do art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tzn. osoby, które:

a) na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. na dzień 10 czerwca 2014 roku) na rachunku papierów wartościowych posiadały zapisane akcje Spółki
oraz
b) nie wcześniej niż po dokonaniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż – 30 maja 2014 roku) i nie później niż do dnia 11 czerwca 2014 roku (pierwszy dzień powszedni po Dniu Rejestracji) wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych (np. domu maklerskiego) z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Następnie, dom maklerski przygotowuje zastawienie osób, które z takimi żądaniami wystąpiły w terminie i przesyła je do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych („KDPW”). KDPW sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, na podstawie wykazów przekazanych nie później niż na 12 dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzania wykazów przekazywanych do KDPW są zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 23,24,25 czerwca 2014 roku w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa.

Akcjonariusz może żądać przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną poprzez podanie adresu, na który lista powinna być wysłana. Żądania przesłania listy należy złożyć w siedzibie Spółki lub podać adres mailowy, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez akcjonariusza lub osoby reprezentujące go, a w przypadku:
a) Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (w przypadku żądania w postaci elektronicznej),
b) Akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi – należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,
c) Zgłoszenia przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działanie w imieniu pełnomocnika.

Dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

5. INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBU UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DELKO S.A.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w WZA może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał pobierając je ze strony internetowej Spółki w zakładce Relacje inwestorskie/ WZ jak i Relacje inwestorskie/ Raporty okresowe/2013 bądź w biurze Zarządu Spółki w Śremie, przy ul. Gostyńskiej 51, gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy DELKO S.A. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA może być na żądanie udostępniona w formie elektronicznej na wskazany przez uprawnionego akcjonariusza adres skrzynki pocztowej.

W załączeniu do niniejszego ogłoszenia, Zarząd Spółki przekazuje również projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz tekst jednolity Statutu Delko S.A. po zmianach. Informacje dotyczące przedmiotowego Walnego Zgromadzenia Spółki w tym formularze pozwalające na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się na stronie internetowej Spółki www.delko.com.pl, w zakładce „WZ”.

6. INFORMACJE O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA

Na dzień ogłoszenia w przedmiocie zwołania Walnego Zgromadzenia Delko S.A., kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.980.000,00 zł i obejmuje:
- 39.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 4.441.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Zgodnie ze statutem Spółki, każdej akcji przysługuje jeden głos na WZA.

Treść ogłoszenia znajduje się również w raporcie bieżącym nr 2/2014.

 

Pliki do pobrania:


Delko ZWZA 26.06.2014
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej DELKO SA za rok 2013
Formularz głosowania Delko 26.06.2014
Formularz pełnomocnictwa Delko 26.06.2014
Tekst jednolity Statutu Delko S.A. 26.06.2014 (zmiany wyróżnione na czerwono).
Życiorys Pana Daniela Piotra Luberdy
Życiorys zawodowy Pana Tomasza Piotra Czapli
Życiorys Pana Mariusza Szklarskiego
Życiorys Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego

powrót na górę

Śrem, dnia 29 maja 2013
 

       Zarząd "DELKO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024517 działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 399 § 1 oraz na podstawie art. 402 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych – postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. (dalej WZA, WZA DELKO S.A.), które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2013 roku o godzinie 10.00 w Śremie, przy ulicy Józefa Chełmońskiego 2 (Hotel L’ascada).
 

Porządek obrad:
1) otwarcie obrad,
2) wybór Przewodniczącego WZA,
3) sporządzenie listy obecności,
4) stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5) wybór Komisji Skrutacyjnej,
6) przyjęcie porządku obrad,
7) przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2012,
8) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012,
9) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012,
10) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2012 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2012,
11) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012;
12) podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2012,
13) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2012 r.,
14) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2012 r.,
15) podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu jako określonego udziału w zysku rocznym Grupy Kapitałowej Delko,
16) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Delko S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Delko S.A.,
17) wolne wnioski,
18) zamknięcie obrad.

 

Sposób uzyskania informacji:
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki w Śremie przy ulicy Gostyńskiej 51 gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Delko S.A.
 

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd Spółki przekazuje również projekty uchwał, które maja być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Informacje dotyczące przedmiotowego Walnego Zgromadzenia Spółki w tym formularze pozwalające na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się na stronie internetowej Spółki www.delko.com.pl , w zakładce „WZ”.
 

Na dzień ogłoszenia w przedmiocie zwołania Walnego Zgromadzenia Delko S.A., kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.980.000,00 zł i obejmuje:
- 39.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 4.441.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Zgodnie ze statutem Spółki, każdej akcji przysługuje jeden głos na WZA.
 

Opis procedury dotyczącej uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Delko S.A.:

Prawo akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Stosownie do art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych mają osoby będące akcjonariuszami Spółki Delko S.A. w Dniu Rejestracji, tzn. osoby, które:

a) na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. na dzień 9 czerwca 2013 r.) na rachunku papierów wartościowych posiadały zapisane akcje Spółki

oraz

b) nie wcześniej niż po dokonaniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż – 29 maja 2013 r.) i nie później niż do dnia 10 czerwca 2013 r. (pierwszy dzień powszedni po Dniu Rejestracji) wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych (np. domu maklerskiego) z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Następnie, dom maklerski przygotowuje zastawienie osób, które z takimi żądaniami wystąpiły w terminie i przesyła je do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
 

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych („KDPW”). KDPW sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, na podstawie wykazów przekazanych nie później niż na 12 dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzania wykazów przekazywanych do KDPW są zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem  Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 20,21,24 czerwca 2013 roku w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa.
 

Akcjonariusz może żądać przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną poprzez podanie adresu, na który lista powinna być wysłana. Żądania przesłania listy należy złożyć w siedzibie Spółki lub podać adres mailowy, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez akcjonariusza lub osoby reprezentujące go, a w przypadku:
a) Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (w przypadku żądania w postaci elektronicznej),

b) Akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi – należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,

c) Zgłoszenia przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działanie w imieniu pełnomocnika.

Dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.
 

Treść komunikatu znajduje się również w raporcie bieżącym nr 16/2013.


 

 

Pliki do pobrania:


Delko ZWZA 25 06 2013
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej DELKO SA za rok 2012
Formularz głosowania Delko 25.06.2013
Formularz pełnomocnictwa Delko 25.06.2013

powrót na górę

Śrem, dnia 14 lutego 2013

          Zarząd Delko S.A. z siedzibą w Śremie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000024517, działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 402 § 1 i 2 oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych - postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A., które odbędzie się w dniu 12 marca 2013 roku o godzinie 10:00 w Śremie, przy ulicy Józefa Chełmońskiego 2 (Hotel L’ascada).
 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 

Sposób uzyskania informacji:
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki w Śremie przy ulicy Gostyńskiej 51 gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Delko S.A.
 

W załączeniu do niniejszej treści ogłoszenia  Zarząd Spółki przekazuje również projekty uchwał, które maja być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Informacje dotyczące przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w tym formularze pozwalające na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się w załączniku.
 

Na dzień ogłoszenia w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko S.A., kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.980.000,00 zł i obejmuje:
 

- 39.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 4.441.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda.


Zgodnie ze statutem Spółki, każdej akcji przysługuje jeden głos na NWZA.
 

Opis procedury dotyczącej uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delko S.A.:

Prawo akcjonariusza do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stosownie do art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych mają osoby będące akcjonariuszami Spółki Delko S.A. w Dniu Rejestracji, tzn. osoby, które:

a) na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. na dzień 24 lutego 2013 r.) na rachunku papierów wartościowych posiadały zapisane akcje Spółki

oraz

b) nie wcześniej niż po dokonaniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż – 14 lutego 2013 r.) i nie później niż do dnia 25 lutego 2013 r. (pierwszy dzień powszedni po Dniu Rejestracji) wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych (np. domu maklerskiego) z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Następnie, dom maklerski przygotowuje zastawienie osób, które z takimi żądaniami wystąpiły w terminie i przesyła je do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
 

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych („KDPW”). KDPW sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, na podstawie wykazów przekazanych nie później niż na 12 dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzania wykazów przekazywanych do KDPW są zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 7,8,11 marca 2013 roku w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa.
 

Akcjonariusz może żądać przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną poprzez podanie adresu, na który lista powinna być wysłana. Żądania przesłania listy należy złożyć w siedzibie Spółki lub podać adres mailowy, na który lista powinna zostać wysłana.
 

Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez akcjonariusza lub osoby reprezentujące go, a w przypadku:
a) Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (w przypadku żądania w postaci elektronicznej),
 

b) Akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi – należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,
 

c) Zgłoszenia przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działanie w imieniu pełnomocnika.

 

Dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

 Uwagi:

Zarząd Delko S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż otrzymał 07-03-2013 od Akcjonariusza zgłoszenie kandydatury Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej Spółki została zgłoszona, w związku ze zwołaniem przez Spółkę na dzień 12.03.2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewidującego, w swym porządku obrad, zmiany w składzie Rady Nadzorczej Delko S.A.

Pełna treść komunikatu znajduje się w raporcie bieżącym nr 06/2013.
 

 

Pliki do pobrania:


Delko NWZA 12 marca 2013
Załącznik 1 - Formularz pełnomocnictwa Delko
Załącznik 2 - Formularz głosowania Delko

powrót na górę

Zarząd Delko S.A. podaje poniżej do publicznej wiadomości informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które to zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2012r., na godzinę 10:00 w Śremie (63-100), przy ulicy Józefa Chełmońskiego 2 (Hotel L’ascada).
Na dzień ogłoszenia w przedmiocie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko S.A., kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.980.000,00 zł i obejmuje:

- 39.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 4.441.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda.


Zgodnie ze statutem Spółki, każdej akcji przysługuje jeden głos na ZWZ.

 

Pliki do pobrania:


Delko ZWZA 30.06.2012
Informacja Przewodniczącego RN Delko WZA 30.06.2012
Załącznik nr 1 - pełnomocnictwo ZWZA 30.06.2012
Załącznik nr 2 - formularz glosowania ZWZA_30.06.2012

powrót na górę

Zarząd Delko S.A. podaje poniżej do publicznej wiadomości informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które to zostało zwołane na dzień 29 lutego b.r., na godzinę 12:00 w Śremie (63-100), przy ulicy Józefa Chełmońskiego 2 (Hotel L’ascada).

Na dzień ogłoszenia w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko S.A., kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.980.000,00 zł i obejmuje:

- 39.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 4.441.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Zgodnie ze statutem Spółki, każdej akcji przysługuje jeden głos na NWZ.

Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000024517, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 29 lutego 2012 roku o godzinie 12:00 w Śremie, przy ulicy Chełmońskiego 2 (hotel L’ascada), z następującym porządkiem obrad:
 

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Powzięcie uchwały w sprawie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, upoważnień dla Zarządu Spółki oraz zmiany Statutu.
7. Powzięcie uchwały w sprawie w sprawie dematerializacji akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego, upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


I. OPIS PROCEDURY DOTYCZACEJ UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
 

1. Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 08 lutego 2012 roku włącznie. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczące proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . O właściwym terminie złożenia żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 11 lutego 2012 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia poprzez umieszczenie nowego porządku obrad na stronie internetowej Spółki www.delko.com.pl.
 

2. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . O właściwym terminie złożenia żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności:
1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,
3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących ze zgłoszeniem zarówno w formie pisemnej, jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy zgłoszenia (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Każdy Akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusze będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:
1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 2 godziny przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawierający wzór pełnomocnictwa, który może być stosowany przez Akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez Akcjonariusza wysyłany na adres e-mail wskazany powyżej.

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

Pełnomocnik może głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402³ ksh, został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.delko.pl. Korzystanie z formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe, a uzależnione od ich wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie.
Jeżeli pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy wykorzystaniu formularza.

Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzeniu listy obecności aktualnego odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestrze.

5. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu droga korespondencyjną.

8. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (Dzień rejestracji), tj. na dzień 13 lutego 2012 roku.

9. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 13 lutego 2012 roku tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 3 lutego 2012 roku.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 14 lutego 2012 roku), zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzenia.

Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

10. Udostępnienie dokumentacji.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest umieszczany od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.delko.pl.). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie Spółki.

11. Strona internetowa.

Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej pod adresem www.delko.com.pl.

II. KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznych. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

III. LISTA AKCJONARIUSZY

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w godzinach 8:00-17:00, na 3 dni powszednie przez terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 25 lutego 2012 roku do dnia 28 lutego 2012 roku.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się Akcjonariuszom pobranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy Akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jak również zabranie zaświadczenia na Walne Zgromadzenie.

Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 5.980.000. Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odpowiada im 5.980.000 głosów.
 

IV. PROPONOWANE ZMIANY STATUTU

1. Dodaje się nowy § 6A Statut w brzmieniu:
㤠6A
Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 29 lutego 2012 roku. Prawo objęcia akcji serii D może być wykonane do dnia 28 lutego 2014 roku.


2. Dotychczasowy § 17 ust. 4 Statutu w brzmieniu:

„4. Członków Zarządu powołuje się na okres dwuletniej kadencji.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej dwuletniej kadencji.”


3. Dotychczasowy § 5 ust. 1 Statutu w brzmieniu:


„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw
10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
10.84.Z Produkcja przypraw
10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
46.35.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona
na straganach i targowiskach
49.41.Z Transport drogowy towarów
52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich
52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych
52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
58.11.Z Wydawanie książek
58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
58.13.Z Wydawanie gazet
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych
60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z Działalność portali internetowych
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
64.20.Z Działalność holdingów finansowych
64.91.Z Leasing finansowy
68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności
71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna”

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw
10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
10.84.Z Produkcja przypraw
10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
46.35.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona
na straganach i targowiskach
49.41.Z Transport drogowy towarów
52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich
52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych
52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
58.11.Z Wydawanie książek
58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
58.13.Z Wydawanie gazet
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych
60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z Działalność portali internetowych
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
64.20.Z Działalność holdingów finansowych
64.91.Z Leasing finansowy
64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności
71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna”
 

 

Pliki do pobrania:


Projekt uchwał
Formularz
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa

powrót na górę

Zarząd Delko S.A. podaje poniżej do publicznej wiadomości informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które to zostało zwołane na dzień 21 czerwca b.r., na godzinę 12:00 w Śremie (63-100), przy ulicy Józefa Chełmońskiego 2 (Hotel L’ascada).

Na dzień ogłoszenia w przedmiocie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko S.A., kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.980.000,00 zł i obejmuje:

- 39.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 4.441.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Zgodnie ze statutem Spółki, każdej akcji przysługuje jeden głos na ZWZ.

DO POBRANIA:

DELKO ZWZA 21.06.2011
Załącznik nr 1 Formularz pełnomocnictwa
Załącznik nr 2 Formularz głosowania przez pełnomocnika
Sprawozdanie Rady Nadzorczej DELKO S.A. za 2010 rok

powrót na górę

Zarząd Delko S.A. podaje poniżej do publicznej wiadomości informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które to zostało zwołane na dzień 29 czerwca b.r., na godzinę 12:00 w Śremie (63-100), przy ulicy Józefa Chełmońskiego 2 (Hotel L’ascada).

Na dzień ogłoszenia w przedmiocie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A., kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.980.000,00 zł i obejmuje:

- 39.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda,

- 4.441.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda,

- 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda.


Zgodnie ze statutem Spółki, każdej akcji przysługuje jeden głos na ZWZA

DO POBRANIA:

DELKO ZWZA 29.06.2010
Załącznik nr 1 Formularz pełnomocnictwa
Załącznik nr 2 Formularz głosowania przez pełnomocnika

powrót na górę

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

 • KRS: 0000024517
 • NIP: 785-10-03-396
 • Regon: 630306168